GQ haiku

Half-naked woman

Scotch, Watch, Shoes, Expensive car

Suit-wearing celeb

– GQ in a Haiku